Vážení přátelé, vítáme Vás na stránkách
Základní umělecké školy J.R.MÍŠI, Orlová - Poruba, Slezská 1100, 735 14


Hudební škola v Orlové byla otevřena 6. září 1931 pod oficiálním názvem "Hudební škola odboru Slezské Matice osvěty lidové" a měla dvacet žákù. Vyučující se potýkali s nelehkými pracovními podmínkami ještě po mnoho let po jejím založení. Až v roce 1951 škola obdržela svou vlastní budovu - vilu po řediteli cihelny v Orlové-1 u benzínové pumpy. V roce 1962 se pak stěhovala do budovy polského gymnázia na Obrokách. Zahájení výuky v nové budově v Orlové-Porubě, kde se vyučuje dodnes, bylo zahájeno v září 1978.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J.R. MÍŠI ORLOVÁ - PORUBA Prvním ředitelem školy byl pan Miroslav Junk, který zde působil do roku 1938. Po válce obnovil chod školy J. R. Míša. V letech 1946-1957 působili ředitelé Evžen Valový a Rudolf Gotthard. Nejdéle, celých 30 let, pracoval ve funkci ředitele Miroslav Pouzar a to až do roku 1987, kdy ho vystřídal Milan Laštùvka, který bohužel v roce 1992 předčasně zemřel. Od roku 1992 je ředitelkou školy Blanka Zátopková. Základní umělecká škola v Orlové-Porubě, která nový název dostala v roce 1990, má od roku 1995 právní subjektivitu. Spadá pod správu Moravskoslezského kraje. V září 2002 byl škole propůjčen čestný název Základní umělecká škola J. R. Míši v Orlové-Porubě s platností od 1. října téhož roku, radou Moravskoslezského kraje byl čestný název schválen dne 12. prosince 2002.

J.R.MÍŠA

Orlovský rodák, studoval v Brně hru na varhany, sbormistrovství a operní zpěv. Byl varhanní virtuos, po dlouhá léta mistrovsky hrál na kùru orlovského kostela. Jako skvělý sbormistr pùsobil nejen v ostravské opeře a rozhlasovém sboru, ale též u nesčetných amatérských souborù v našem regionu. Byl příležitostným skladatelem, psal i scénickou hudbu k rùzným divadelním hrám. Na gymnáziu vyučoval nejen hudební výchovu, ale i dějepis a dějiny umění vùbec. Byl velký znalec výtvarného a literárního umění, šíře jeho znalostí byla obrovská. Jako historik zmapoval hudební dění na Orlovsku uveřejňováním životopisných medailonkù jejích hudebních osobností. Na pokračování vycházely také jeho poutavé dějiny Orlové. Nejdùležitìjší byla činnost pedagogická. Doma vyučoval vážné zájemce o hudbu a připravoval je ke zkouškám na střední a vysoké školy uměleckého směru. Léta vedl Ženský pěvecký sbor Orlová, také spolupracoval s hudebníky orlovské školy, zajímal se o veškeré dění v této instituci. Na závěr lze připomenou slova přítele pana profesora Míši - vynikajícího hudebního skladatele Václava Trojana, který kdysi na adresu Orlovanù pronesl: "Vy ani nevíte, jak velký umělec mezi vámi žije".
Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14