Školní akce

Vánoční koncert 2015


Vánoční koncert žáků ZUŠ J. R. Míši se letos opět konal v divadelním sále Domu kultury města Orlové v pondělí 14. 12. 2015 od 17 hodin. V hodinovém programu nabídly ukázku své činnosti všechny obory, které škola nabízí – tedy hudební , taneční a výtvarný.
Po úvodním slovu paní učitelky Mgr. Miroslavy Repperové zahájily koncert roztomilé tanečnice z přípravného ročníku, které vystřídal kolektiv nejmenších hudebníků s orffovými nástroji. Koledy a písně s vánoční tématikou pak zněly v podání klavíristů, dua příčných fléten, dechového souboru a komorního pěveckého sboru. Hudba Bohuslava Martinů zas byla inspirací pro pohybovou kreaci tanečnic v rolích Kolombíny, Pierotů a Harlekýnů. Zatímco se promítaly vtipné animace výtvarného oboru na plátno přímo na jevišti, chystal se školní orchestr M.BAND ke svému vystoupení. Ještě předtím však popřála všem v sále hezké Vánoce paní ředitelka Blanka Zátopková. Pak už jen závěrečná tečka za celým koncertem ve strhujícím provedení M.BANDU.
Zasloužený potlesk nebral konce a byl odměnou všem účinkujícím žákům za jejich skvělé výkony a také jejich pedagogům za kvalitní vedení a přípravu na veřejné vystoupení. Atmosféru tohoto koncertu a nadšení, s jakým děti hrají, zpívají, tančí a malují, můžeme směle zařadit mezi „zážitkové“ dárky k letošním Vánocům pro všechny příznivce ZUŠ J. R. Míši v Orlové.


Rodiče s dětmi hrají a tvoří

Nápad uspořádat v ZUŠ koncert, na kterém by vystoupily děti společně se svými rodiči, se zrodil před třemi lety a od té doby se každoročně opakuje. Mezi rodiči našich žáků je totiž nemalé množství těch, kteří byli před časem našimi žáky nebo se amatérsky věnují hře na nějaký hudební nástroj. Letošní koncert se konal v sále M. Pouzara 23. dubna 2015 v 17,30 hodin. Že společné secvičování skladeb přináší vzájemnou toleranci při odpouštění si chyb, že se jeden druhému snaží to nepokazit a že si při tom užijí všichni spoustu legrace, potvrzují učitelé, ke kterým docházeli tito hudební nadšenci na konzultace s rozpracovanými skladbami. Teď jen sebrat odvahu a vystoupit na pódium před zvědavé, ale fandící publikum. Tóny klavíru střídají housle, kytara, saxofon. Maminky, tatínkové, dokonce strýčkové i babičky potvrzují svými výkony, že to skvěle zvládli a muzicírování se svými ratolestmi prohlubuje nejen jejich vztah k hudbě, ale také k sobě navzájem.

Skvělou atmosféru koncertu letos poprvé obohatila výstava jedinečných uměleckých děl v podobě bavlněných triček, které dle vlastní fantazie pomalovali společně se svými rodiči žáci výtvarného oddělení naší školy.

Vánoční koncert 2013

Vánoční koncerty v Základní umělecké škole J. R. Míši v Orlové-Porubě mají již dlouholetou tradici a neodmyslitelně patří ke zpříjemnění adventního času. Ten letošní se konal 18. prosince a kdo se na něj přišel podívat, rozhodně nelitoval. V přeplněném sále M. Pouzara se posluchačům představili žáci tanečního a hudebního oboru od těch nejmenších z přípravky až po jejich starší spolužáky z II. stupně uměleckého studia. Na jevišti se v pestré záplavě koled, populárních vánočních písní a skladeb se zimní tématikou střídaly housle, flétna, trubka, saxofon, bicí, klávesy, zpěv, klavír sólový i čtyřruční a tanec. Společné číslo Nakonec se celé jeviště zaplnilo orchestrem a pěveckým sborem. Kdo se pozorně díval, našel mezi žáky také jejich rodiče a učitele. Všichni dohromady pak strhujícím způsobem zahráli a zazpívali dvě koledy. Spontánní bouřlivý potlesk nebral konce a ovace nadšeného publika byly nádhernou odměnou pro všechny, kteří se o tak jedinečný předvánoční zážitek zasloužili.

Slavnostní koncert partnerských škol

Dne 22. května 2013 se uskutečnil Slavnostní koncert partnerských škol. Koncertu se zůčastnily dvě základní umělecké školy, a to ZUŠ J. R. Míši, Orlová a ZUŠ F. Kafendu, Vrútky, Slovensko. Společně se podílely na přípravě pestrého programu společného koncertu, který shlédlo téměř 150 posluchačů a diváků především z řad rodičů a přátel škol. Koncert zahájili tancem žáci slovenské ZUŠ. V hodinovém hudebním programu se sborové a souborové skladby střídaly se sólovými skladbami. Zazněly skladby nejen starých mistru, ale také skladby současných autoru i populární skladby. Hudební program příjemně oživil nejen tanec žákù z tanečního oboru obou vystupujících škol, ale také výstava prací žákù výtvarného oboru ZUŠ J. R. Míší, Orlová, která byla ke zhlédnutí ve foyer školy. Slavnostní koncert zakončila skupina Crappy Happy vlastní skladbou "Fire Stone". Poslední tóny Slavnostního koncertu doznívají sálem M. Pouzara v ZUŠ J. R. Míši v Orlové. Velké poděkování všem vystupujícím, pedagogům za přípravu žákù na koncert a nemalé poděkování patří také všem ostatním, kteří se na přípravě a realizaci koncertu podíleli. Všem posluchačům děkujeme za vytvoření pěkné atmosféry. Důkazem o perfektní spolupráci škol, které opravdu hudbou a uměním žijí, bylo společné posezení a sdílení si dojmů z právě proběhlého koncertu. Na tvářích mladých muzikantů je zřetelně vidět radost a smysl se dál hudbě věnovat. Již teď se těšíme na další společné hudební chvíle škol ZUŠ J. R. Míši Orlová, a ZUŠ F. Kafendu, Vrútky.
Tak brzy na slyšenou!

Rodinné muzicírování

V pátek 26. dubna 2013 proběhl v koncertním sále Základní umělecké školy J.R.Míši v Orlové-Porubě koncert s názvem Rodiče hrají s dětmi. Koncert navázal na dlouhou tradici rodinného muzicírování. Mnoho rodičů a prarodičů našich žáků navštěvovalo výuku na umělecké škole a přestože se profesionálně věnují jinému povoláni, rádi si společně se svými potomky zahráli. Co tomu předcházelo? Pečlivá příprava, cvičení i zkoušky v sále před vystoupením. Nálada v průběhu koncertu byla báječná, obavy a tréma zůstaly v zákulisí. V pestrém programu se představila čtyřruční i šestiruční hra na klavír, zazněly zobcové flétny, zpěv, housle, kytary i bicí. Repertoár byl velmi líbivý a nadšené publikum ocenilo všechny účinkující bouřlivým potleskem. Ředitelství školy za tak krásný kulturní zážitek vyslovuje velké poděkování.

Superpiáno 2013

Již potřetí se dne 10. dubna 2013 konala na Základní umělecké škole J. R. Míši v Orlové klavírní přehlídka s názvem Superpiáno. Je to nesoutěžní klání žáků této školy, které je určeno pouze pro adepty klavírní hry ve věku od 6 do 18 let. Název byl inspirován televizní pěveckou soutěží Superstar, ale opravdu nikdo u nás nevyhraje "cestičku" do showbusinessu mezi známé celebrity! Pùvodním záměrem bylo představit žáky v rámci jednotlivých ročníků. Mladí klavíristé tak hráli se svými ročníkovými kolegy a mohli porovnat své výkony s ostatními. Rovněž pro pedagogy je to možnost určitého srovnání. Prohlídka je zcela nesoutěžní a nikdo nepočítá chybičky. Tady je hlavním cílem zahrát si s chutí a předvést to také ostatním. Žáci tedy nejsou "pod tlakem", hrají bez stresu…..a vlastně s úsměvem zvládají svá vystoupení. Přátelská atmosféra, téměř rodinné prostředí, "fandění" příbuzných – toto vše přispělo k hladkému průběhu přehlídky, které se zůčastnilo až 50 mladých klavíristù. A na všechny čekalo v závěru příjemné překvapení v podobě dárečků a cukrovinek. Drobné upomínkové předměty věnovalo SRPŠ a oblíbené sladkosti byly sponzorským darem firmy The Candy Plus Rohatec, za což vřele děkujeme marketingovému oddělení této firmy.

Adventní čas

čas zklidnění a rozjímání - se nesl v ZUŠ J. R. Míši ve znamení žákovských koncertù. První z nich se konal 11.12.2012 v Evangelickém kostele v Orlové, druhý 19.12.2012 v koncertním sále M. Pouzara ve škole. Zcela zaplněný sál rodiči, příbuznými i kamarády účinkujících nasákl předvánoční atmosférou prostřednictvím výkonù mladých umělců. Na jevišti zněly skladby s vánoční tématikou i české a zahraniční koledy. Hudební nástroje se střídaly se zpěvem a tanečním vystoupením od těch nejmenších až po starší žáky. Obecenstvo nešetřilo potleskem, což svědčí o tom, že se pestrý program všem líbil. O trošičku dříve tak daly děti svým rodičům pod stromeček hezký hudební dárek.

Hrajeme a zpíváme spolu

Žákovský koncert "Hrajeme a zpíváme spolu" dne 26. 4. 2010 patřil dle ohlasu publika v letošním školním roce k těm nejzdařilejším. V úvodu posluchače příjemně naladil dětský pěvecký sbor Červánek. Následovalo vystoupení zejména dvojic, ať už to byly klavíry ve čtyřruční úpravě, dua příčných nebo zobcových fléten, objevilo se také duo trubek, zajímavé složení kláves a klavíru, tuby s klavírem. Velmi neobvyklé bylo klavírní vystoupení pro šest rukou, posluchače určitě zaujala vystoupení pro dva klavíry ve skvělé úpravě V. Hajchla. To, že hrát spolu děti baví, bylo patrné a právě ono začlenění do hrajícího kolektivu je to nejkrásnější, co poskytuje komorní hra. Díky tomuto společnému muzicírování se utvářejí krásné kamarádské vztahy a to je bonus navíc!

Superpiáno

Učitelé klavírního oddělení školy se rozhodli uspořádat 3.5.2010 pro své žáky školní klavírní přehlídku s názvem "Superpiáno". Cílem nebylo navodit stresující atmosféru soutěží, nezřídka doprovázenou slzičkami, ale pohodové odpoledne plné krásné hudby. Přáním vyučujících bylo, aby každý žáček odcházel z podia s úsměvem. Tento záměr se určitě podaří , celkem 34 klavíristù ve věku 5 – 18 let předvedlo velmi pěkné výkony a za to se jim dostalo pochvaly od předsedkyně předmětové komise klavíru Mgr. Anděly Mulkové . Určitě také potěšil diplom a malý dáreček, který dětem zakoupilo SRPŠ.

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14