Taneční obor

Taneční obor

V tanečním oboru nabízíme studijní zaměření:

Hra (v) pohybu  (pro žáky od 5 let)
Studijní zaměření “Hra (v) pohybu” připravuje žáka vnímat pohyb jako tvořivou součást života. Žáci si formou pohybové hry osvojují základní pravidla a principy práce skupiny a učí se důvěřovat novým vztahům a sociálním situacím.  Studijní zaměření “Hra v pohybu” připravuje žáka k přijímací zkoušce k základnímu studiu.

Umění (v) pohybu ( pro žáky od 7 let a po dospělé)
Studijní zaměření “Umění (v) pohybu” připravuje žáka vnímat tanec jako multižánrový umělecký obor a proces tvořivosti, který klade důraz na zdravý životní styl a aktivizaci žáka. Je rozděleno na základní studium I. stupně, přípravné studium II. stupně a II. stupeň. Absolventi II.stupně mohou pokračovat v návazném studiu pro dospělé. Studijní zaměření “Umění v pohybu” vychází z oblasti Recepce a reflexe tanečního umění a z oblasti taneční interpretace a tvorba RVP ZUV. Očekávané výstupy těchto vzdělávacích oblastí jsou rozpracovány v osnovách níže uvedených předmětů: 

Zařazení uchazečů do skupin a ročníků:

 • přípravné studium I. stupně – pro žáky od 5 let (délka studia 1 - 2 roky)
 • I. stupeň základního studia – pro žáky od 7 let (délka studia 7 let)
 • přípravné studium II. stupně – pro žáky od 14 let, kteří neabsolvovali vzdělávání na I. stupni daného studijního zaměření (délka studia 1 rok)
 • II. stupeň základního studia – pro žáky od 14 let (délka studia 4 roky)
 • studium pro dospělé (délka studia 4 roky)

Organizace studia Tanečního oboru:

 • studium tanečního oboru je realizováno převážně kolektivní formou
 • v tanečním oboru se vyučuje ve skupině maximálně 20 žáků v přípravném studiu, ve skupině maximálně 15 žáků na I. a II. stupni základního studia
 • studium pro dospělé má v tanečním oboru převážně kolektivní formu a organizuje se v rozsahu minimálně dvou hodin týdně
 • vzdělávací obsah studia pro dospělé v tanečním oboru vytvoří učitel na základě vzdělávacích potřeb žáků, vždy na jeden školní rok a uvede jej ve studijním plánu příslušné skupiny/třídy.
 • dle počtu žáků mohou být studijní ročníky přípravného studia, I. a II. stupně a studia pro dospělé slučovány
 • žákům, kteří projeví zájem o prohloubení své odbornosti v daném studijním zaměření a projeví potřebné předpoklady, může být přidělena hodinová dotace nad stanovený rozsah uvedený v příslušném učebním plánu. Navýšení může činit až 4 hodiny týdně pro daný školní rok. Ředitel školy může v této věci rozhodnout na základě návrhu učitele příslušného studijního zaměření, doporučení jmenované odborné komise a při zohlednění organizačních možností školy.
 • Další informace o studiu naleznete ve Školním vzdělávacím programu. - otevřít