Výtvarný obor

Výtvarný obor

Ve výtvarném oboru nabízíme studijní zaměření:

Přípravná výtvarná tvorba   (pro žáky od 5 let)
Studijní zaměření Přípravná výtvarná tvorba připravuje žáka vnímat výtvarný projev jako tvořivou součást života. Žáci si formou hry a experimentování osvojují základní pravidla a principy práce skupiny. Žák je připravován k přijímací zkoušce k základnímu studiu.

Výtvarná tvorba   (pro žáky od 7 let)
Výtvarný obor v základním uměleckém vzdělávání rozvíjí umělecké dispozice žáků. Učí žáky aktivně využívat výtvarný projev jako komunikační prostředek pro vlastní vyjádření.  Žáci jsou vedeni k tvořivému myšlení, k hledání a objevování cest vedoucích k popisování niterního cítění a reflexi okolního světa. Žáci osobitým výtvarným jazykem vyjadřují své vnímání a myšlení, představivost, estetické cítění a tvořivost. 

Výtvarný projev je ovlivněn jak vlastní osobností žáka, tak celou řadou vnějších faktorů. Ve výtvarném projevu žáka se zrcadlí nejen jeho rozumový a emocionální vývoj, ale rovněž stupeň vzdělání v oboru. Na základě aktivní a odborně vedené výtvarné činnosti si žák osvojuje nepřebernou škálu vyjadřovacích prostředků. Učí se aktivně využívat jak klasické, tak i moderní postupy, techniky, materiály a dovednosti a dále je rozvíjet. Studium výtvarného oboru nabízí žákům rovněž ucelený současný i historický kulturní přehled v oblasti umění. V rámci výuky jsou žáci (se zájmem o povolání související s výtvarnou činností) systematicky připravováni ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého směru.

Zařazení uchazečů do skupin a ročníků:

 • přípravné studium I. stupně – pro žáky od 5 let (délka studia 1 - 2 roky)
 • I. stupeň základního studia – pro žáky od 7 let (délka studia 7 let)
 • přípravné studium II. stupně – pro žáky od 14 let, kteří neabsolvovali vzdělávání na I. stupni daného studijního zaměření (délka studia 1 rok)
 • II. stupeň základního studia – pro žáky od 14 let (délka studia 4 roky)
 • studium pro dospělé (délka studia 4 roky)

Organizace studia Výtvarného oboru:

 • studium tanečního oboru je realizováno převážně kolektivní formou
 • ve výtvarném oboru se vyučuje ve skupině maximálně 15
 • studium pro dospělé má ve výtvarném oboru převážně kolektivní formu a organizuje se v rozsahu minimálně dvou hodin týdně
 • vzdělávací obsah studia pro dospělé ve výtvarném oboru vytvoří učitel na základě vzdělávacích potřeb žáků, vždy na jeden školní rok a uvede jej ve studijním plánu příslušné skupiny/třídy.
 • dle počtu žáků mohou být studijní ročníky přípravného studia, I. a II. stupně a studia pro dospělé slučovány
 • žákům, kteří projeví zájem o prohloubení své odbornosti v daném studijním zaměření a projeví potřebné předpoklady, může být přidělena hodinová dotace nad stanovený rozsah uvedený v příslušném učebním plánu. Navýšení může činit  až 4 hodiny týdně pro daný školní rok. Ředitel školy může v této věci rozhodnout na základě návrhu učitele příslušného studijního zaměření, doporučení jmenované odborné komise a při zohlednění organizačních možností školy.
 • Další informace o studiu naleznete ve Školním vzdělávacím programu. - otevřít